Informace a zásady o zpracování a ochraně osobních údajů

Ochranu Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů považujeme za velmi důležité. V této souvislosti si Vám dovolujeme poskytnout informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů, a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Galavito s.r.o. se sídlem Feřtekova 562/24, Praha 8 – Bohnice, Česká republika, IČ: 01776703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 211581 (dále jen „správce“)

2. Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR v rozsahu, který je nezbytný pro to, abychom Vám mohli řádně poskytovat naše služby. Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje, jsou jednak (A) účely zpracování, které jsou založeny na jiném právním základě než Vašem souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro které tedy nepotřebujeme Váš souhlas), a jednak (B) účely zpracování, které jsou založeny na Vašem souhlasu.

V případě neposkytnutí potřebných osobních údajů můžeme jako správce odmítnout poskytnout danou službu, jelikož bychom nemuseli být schopni uzavřít nebo splnit smlouvu, splnit své zákonné povinnosti nebo by to bylo v rozporu s našimi oprávněnými zájmy jako správce.

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete prostřednictvím pošty, e-mailové komunikace, telefonu (hovor, sms), při kontaktu na veletrhu, přihlášením do informačních newsletterů nebo jiných kanálů, kde nám poskytnete informace o Vaší osobě a Vaší firmě.

A. Účely zpracování osobních údajů, pro které nepotřebujeme Váš souhlas:

 • plnění našich smluvních povinností ze smluv, které jsme s Vámi uzavřeli (např. zprostředkování prodeje, resp. koupě, fakturace), případně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost,
 • plnění našich právních povinností, které vyplývají z právních předpisů (např. povinností k identifikaci osob, povinností v oblasti účetnictví, daní a pracovněprávních vztahů),
 • zajištění ochrany našich práv a jiné oprávněné zájmy (např. prokázání nároků, péče o klienty, komunikace s klienty).
 • základní analytika webu, chování návštěvníků na něm (Cookies, IP adresy)

B. Účely zpracování osobních údajů, pro které potřebujeme Váš souhlas:

 • Zasílání informačních zpráv a nabídek našich služeb – obchodní sdělení
3. Kategorie osobních údajů

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nám umožňují poskytovat Vám naše služby a být s Vámi v souvislosti s našimi službami v kontaktu. Dále zpracováváme osobní údaje, jejichž zpracování nám ukládají právní předpisy.

Zpracováváme zejména následující údaje:

 • identifikační, popřípadě fakturační: jméno, příjmení, titul, datum narození, příp. rodné číslo, fakturační, korespondenční nebo doručovací adresu, druh a číslo průkazu totožnosti a související údaje, popřípadě obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ, pracovní pozici ve firmě
 • kontaktní údaje: e-mail, telefonní číslo, webové stránky, Skype, Facebook, Instagram a jiné obdobné informace
 • popisné: číslo účtu a další údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo právních povinností.

Zpracováváme tyto údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Pohlaví
 • Datum narození
 • IP adresa
 • Datum a čas přístupu na naše webové stránky
 • Cookies

Za účelem:

Vyřízení objednávky, personalizace obchodních sdělení (newsletterů, nabídek), základní analytika spojené s webovými stránkami a Vaším chováním na nich, zejména přiřazení podle IP adresy nebo vašeho přihlášení ke zkvalitnění uživatelského komfortu kdy upravujeme vzhled a uspořádání podle použitého zařízení a zobrazujeme relevantní produkty na míru.

4. Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke   zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

5. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou Vám poskytujeme naše služby. Po skončení naší spolupráce uchováváme pouze takové osobní údaje, u kterých je nám právními předpisy uloženo, že je musíme uchovávat, a to po dobu právními předpisy stanovenou.

Osobní údaje, které zpracováváme jen proto, že nám byl k jejich zpracování udělen souhlas, uchováváme po dobu platnosti souhlasu (případně do odvolání souhlasu). Pokud zpracováváme údaje pouze pro účely ochrany oprávněného zájmu, uchováváme je jen po dobu existence tohoto oprávněného zájmu (např. po dobu vycházející z promlčecí lhůty).

6. Práva identifikovatelné fyzické osoby

Dle GDPR může indentifikovatelná fyzická osoba:

 1. požadovat přístup k osobním údajům,
 2. požadovat opravu či aktualizaci osobních údajů,
 3. požadovat doplnění neúplných osobních údajů,
 4. požadovat výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů („právo být zapomenut“),
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 6. požadovat ukončení zpracování jeho osobních údajů a/nebo jejich likvidaci,
 7. podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoli souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

7. Příjemci nebo zpracovatelé osobních údajů

Pokud Vaše osobní údaje sdílíme s jiným subjektem, dbáme na to, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zajištěna.

Mezi příjemce Vašich osobních údajů patří zejména poskytovatelé účetních, daňových nebo právních služeb, IT služeb, listovních, přepravních a logistických či bezpečnostních služeb.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení, v nezbytném rozsahu a v mezích právních předpisů.

Správce nemá zájem předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

8. Zdroj údajů

Osobní údaje máme přímo od Vás, Vašich klientů, obchodních partnerů či zaměstnavatelů nebo jsme je získali z veřejných zdrojů (veřejné rejstříky).

9. Informace o automatizovaném rozhodování a profilování

V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovaném rozhodování a profilování ve smyslu čl. 22 nařízení.

10. Kontaktní údaje

Svá práva ve vztahu k osobním údajů můžete uplatnit u správce osobních údajů zasláním e-mailu na adresu info@galavito.cz nebo písemně na adresu sídla správce Galavito s.r.o. Feřtekova 562, Praha 8 – Bohnice, 181 00, Česká republika.

Datová schránka: wxzvp2f

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se také v této věci můžete obrátit:

Mgr. Milan Hnátek, Ph.D.
milan.hnatek@galavito.cz
+420 736 177 368

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

Menu